POKOJ EXISTUJE V PRAVDE A PORIADKU

31.12.2023

Posolstvo pápeža Benedikta XVI. k svetovému dňu pokoja

k 01.01.2006

Prvý deň občianskeho roka je svetovým dňom pokoja a mieru. Pri tejto príležitosti pápeži vydávajú každý rok k tomuto dňu svoje posolstvo.

Keďže pred rokom odišiel do večnosti pápež Benedikt XVI. (1927-2022), chcem pretlmočiť jeho prvé posolstvo pokoja, ktoré vydal v prvom roku svojho pontifikátu k 1. januáru 2006. Toto posolstvo nesie názov "Pokoj existuje v pravde".

Benedikt z Nurzie a pápež Benedikt XVI.

Hneď na úvod svojho posolstva povedal pápež Benedikt XVI., že si zvoli pápežské meno "Benedikt" (=bene, dicere; čiže dobrorečenie, požehnanie) preto, lebo si berie za vzor dve osobnosti kresťanských dejín: sv. Benedikta z Nurzie (480-547), zakladateľa Rádu benediktínov a pápeža Benedikta XV., ktorý bol pápežom počas prvej svetovej vojny (1914-1921). Sv. Benedikt z Nurzie, spolupatrón Európy, bol inšpirujúcou osobnosťou pri nepokojoch, ktoré vládli pri sťahovaní národov pri prechode od antiky k stredovekému usporiadaniu našej civilizácie. Pápež Benedikt XV. zase listom adresovaným hlavám štátov odsúdil prvú svetovú vojnu ako "zbytočné zabíjanie" (1. augusta 1917). Tým, že si pápež v roku 2005 vybral meno Benedikt, prihlásil sa – ako on sám tvrdí – k šíriteľom pokoja a mieru.

Týmto posolstvom sa aj my, ktorí vstupujeme do Roku 2024, hlásime k pokoju a mieru vo svete, najmä tam, kde sú vojny a kde sa pácha násilie. Je to Ukrajina, Izrael a Palestína, ale aj iné miesta vo svete, kde umierajú ľudia. Hlásime sa k pokoju v našej vlasti a modlíme sa za pokoj aj v našich ľudských dušiach, v duši každého človeka

Pokoj existuje v pravde/poriadku

Pápež Benedikt XVI. sa potom prihlásil k definícii pokoja, ktorú prevzal od sv. Augustína: "Sv. Augustín nazval pokoj slovami "tranquilitas ordinis" (pokoj existuje v poriadku) (De civitate Dei [Boží štát]i, zv. II., (XXIX, 13) str. 240). To znamená, že pokoj je vtedy, ak sa rešpektuje Božia pravda (Boží poriadok) o človeku.

A vysvetlil to na príklade knihy Genezis a hriechu prvých ľudí, ktorí prijali klamstvo za svoje a viac si vzali k srdcu "klamstvo a lož, než pravdu. Apoštol sv. Ján nazval Satana "otcom lži" (Jn 8,44) a že do neba "nevstúpia tí, ktorí milujú lož a klamstvo" (Zjv 22,15).

Aj v súčasnosti sme konfrontovaní z klamstvami všelijakého druhu. Ako môžeme ostať pokojnými, keď toto všetko vidíme, skusujeme, ba nezriedka si dokonca aj myslíme, že klamstvo patrí k ľudstvu? Nie, lož k ľudstvu nepatrí, pravda patrí k ľudstvu. Ba každý človek sa vo svojom svedomí musí rozhodnúť a zachovať sám v sebe Boží poriadok, Božiu pravdu o sebe samom. Ak toto prijme, stane sa šíriteľom pokoja a mieru v sebe samom, vo svojom okolí a prispeje aj k pokoju a mieru vo svete.

Záver

Pápež Benedikt XVI. vo svojom posolstve rozvíja ďalej myšlienku, že pokoj a mier existuje v pravde, v Božom poriadku existujúcom v človeku. Domnievam sa však, že nateraz nám to pre pochopenie stačí. Veľmi inšpirujúcou je definícia pokoja a mieru sv. Augustína: "Pokoj a mier je pokojom poriadku a pravdy" (tranquilitas ordinis). Je to o nás samých: prijmeme pravdu, že v sebe samom máme Boží poriadok a toho sa máme držať? Alebo prijmeme lož, že môžeme byť "ako Boh" a vládnuť, či ovládať iných? Alebo dokonca strojcami vlastnej "šťastnej budúcnosti?"

Prameňom pokoja a mieru sme my sami, naše svedomie, akceptovanie Božej pravdy o nás samých. Ak človek žije v poriadku a pravde so sebou samým, je šíriteľom pokoja a mieru.

Dlhá nad Oravou 01.01.2024

Podľa "Posolstva k svetovému dňu pokoja – 2006" spracoval Mons. Ján Duda, farár