STANOVY HOSPODÁRSKEJ RADY FARNOSTI V SPIŠSKEJ DIECÉZE

02.11.2023

Prvý článok: ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. V každej farnosti existuje "hospodárska rada farnosti". Vo farnosti, ktorá má filiálku, môže existovať aj "hospodárska rada filiálky". 

2. Ak sa v týchto stanovách spomína "hospodárska rada", treba pod týmto rozumieť "hospodársku radu farnosti" ako aj "hospodársku radu filiálky", nie však "hospodársku radu celej farnosti," o ktorej platia osobitné ustanovenia uvedené v týchto stanovách.

3. Ustanovenie hospodárskej rady vo farnosti je povinné z nariadenia Kódexu kánonického práva (kán. 537). 

4. Ak sa v týchto stanovách spomína farár, myslí sa tým nielen farár, ale aj správca farnosti. 

5. Pod pojmom cirkevná obec sa v týchto stanovách rozumie spoločenstvo veriacich farnosti (bez filiálky), ako aj spoločenstvo veriacich filiálky (bez veriacich farnosti). Pod pojmom celá cirkevná obec sa v týchto stanovách rozumie spoločenstvo veriacich farnosti i filiálky spolu. 

Druhý článok: ZLOŽENIE A ZÁNIK RADY 

§ 1 Zloženie hospodárskej rady 

1. Hospodársku radu tvoria farár, volení členovia a menovaní členovia. Farár je zo svojho úradu predsedom hospodárskej rady. Počet členov hospodárskej rady určuje farár, berúc do úvahy početnosť cirkevnej obce; nemôže však stanoviť nižší počet, než sú traja členovia. Farár musí určiť vždy nepárny počet členov hospodárskej rady. 

2. Volených členov, ktorých musí byť aspoň o jedného viac, než menovaných členov, slobodne volia veriaci cirkevnej obce. Aktívne volebné právo i pasívne volebné právo má každý plnoletý člen cirkevnej obce. Volebnú komisiu menuje farár. Spomínaná komisia v nedeľu rozdá čisté volebné lístky opatrené pečaťou farského úradu a na nasledujúcu nedeľu ich pozbiera a spočíta hlasy. Za zvolených sa považujú tí, ktorí získali najviac hlasov. Po tom, ako zvolený kandidát prijme svoju voľbu, považuje sa za zvoleného. 

3. Menovaných členov hospodárskej rady slobodne menuje farár.

4. Členmi hospodárskej rady sa nemôžu stať príbuzní farára až do štvrtého stupňa pokrvenstva alebo švagrovstva (vrátane), a tak isto tí, ktorí majú s farnosťou nejaké stabilné ekonomické vzťahy. 

5. Všetci členovia hospodárskej rady, menovaní aj zvolení, verejným spôsobom zložia sľub pred svojim farárom a cirkevnou obcou, že zverenú úlohu budú vykonávať svedomite, čestne a zodpovedne. 

6. Hospodárska rada volí spomedzi svojich členov tajomníka, ktorý pomáha farárovi pri organizovaní činnosti hospodárskej rady 

§ 2 Vzťah medzi Hospodárskou radou farnosti a Hospodárskou radou filiálky

Hospodárska rada filiálky je nezávislý orgán vo vzťahu k Hospodárskej rade farnosti. Hospodárska rada filiálky, v prípadoch, ktoré určuje Kódex kánonického práva alebo partikulárny zákon, a ktoré sú uvedené aj v tomto štatúte, dáva svoje stanovisko ohľadom hospodárskych záležitostí filiálky. To isté robí aj Hospodárska rada farnosti vo vzťahu k záležitostiam farnosti. Obidve rady fungujú samostatne. 

§ 3 Zloženie a kompetencie Hospodárskej rady celej farnosti 

1. Hospodárska rada celej farnosti sa skladá z farára a tajomníkov jednotlivých hospodárskych rád, existujúcich v rámci jednej farnosti. Hospodárskej rade celej farnosti predsedá farár.

2. Jej úlohou je určiť pomer, akým budú prispievať farnosť a jednotlivé filiálky na chod celej farnosti. Hospodárska rada celej farnosti má len také kompetencie, aké jej delegujú jednotlivé hospodárske rady vo farnosti.

§ 4 Zánik členstva 

1. Každý člen hospodárskej rady sa môže dobrovoľne zrieknuť svojho členstva. K platnosti zrieknutia sa však vyžaduje, aby bolo prijaté farárom. 

2. Ak sa niektorý člen hospodárskej rady nezúčastní počas jedného roka na zasadaniach rady, môže ho farár odvolať. K platnosti odvolania sa však vyžaduje, aby si farár vypočul stanovisko ostatných členov hospodárskej rady a obdržal na tento úkon licenciu diecézneho biskupa. Až potom pristúpi k voľbe alebo menovaniu nového člena podľa toho, či bol odvolaný menovaný alebo volený člen hospodárskej rady. 

§ 5 Zánik hospodárskej rady 

1. Hospodárska rada zaniká po uplynutí piatich rokov. Po uplynutí tejto časovej lehoty, farár, do dvoch mesiacov, je povinný sa postarať o ustanovenie novej hospodárskej rady. 

2. Pre nefunkčnosť, alebo pre zneužívanie právomoci môže hospodársku radu rozpustiť diecézny biskup na návrh farára. Do jedného roka od rozpustenia, farár je povinný sa postarať o ustanovenie novej hospodárskej rady 

Tretí článok: ROZHODNUTIA HOSPODÁRSKEJ RADY 

1. Hospodárska rada rozhoduje na zasadaniach. Jej rozhodnutia nemajú pre farára povahu povinnosti, ale iba poradenstva, pokiaľ nie je ustanovené niečo iné vo všeobecnom alebo partikulárnom práve. 

2. Riadne zasadania hospodárskej rady sa konajú dva razy do roka. Mimoriadne zasadania sa konajú podľa potreby. Zasadania je povinný zvolať farár, ktorý stanovuje aj program zasadania. 

3. Zasadanie hospodárskej rady je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. 

4. Ak sa v práve stanovuje, že farár je povinný vypočuť si stanovisko hospodárskej rady k určitej záležitosti, má zvolať zasadanie rady a vypočuť si stanovisko každého z prítomných členov (porov. kán. 127 KKP). 

5. Ak sa v práve stanovuje, že farár je povinný, k platnosti určitého úkonu, mať súhlas hospodárskej rady, je povinný zvolať zasadanie hospodárskej rady a dať rade o záležitosti hlasovať. Za prijaté sa považuje to, za čo hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak by pri hlasovaní došlo k rovnosti, rozhodne o veci svojim hlasom farár (porov. kán. 127 KKP). 

6. Z každého zasadania hospodárskej rady má byť najneskôr do 14 dní vyhotovená zápisnica, ktorú podpisuje farár a tajomník. 

Štvrtý článok: ÚLOHY HOSPODÁRSKEJ RADY 

1. Ekonómom, ktorý zastupuje farnosť a všetky filiálky vo všetkých právnických záležitostiach, je farár (kán. 532 KKP). Úlohou hospodárskej rady je pomáhať farárovi v hospodárskych záležitostiach. Vždy úzko spolupracuje v hospodárskej oblasti so svojim farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych záležitosti. 

2. Tajomník hospodárskej rady (resp. tajomníci) sa zúčastňuje na odovzdávaní a preberaní farnosti. 

3. Hospodárska rada pri úmrtí farára alebo v čase vakantnej farnosti, až do doby kým nie je ustanovený nový farár alebo farský administrátor, zodpovedá za cirkevný majetok v cirkevnej obci, avšak nikdy nerozhoduje o majetku sama, ale vždy so súhlasom dekana. 

4. V prípade vážnych problémov, ktoré členovia hospodárskej rady nedokážu vyriešiť s farárom, nech sa obrátia na svojho dekana. 

5. Farár je povinný vypočuť si stanovisko hospodárskej rady cirkevnej obce v týchto prípadoch: 

- pri prestavbe interiéru alebo exteriéru kostola,

-pri stavbe novej fary, ako aj pri prestavbe fary,

- pri scudzení alebo prenájme nehnuteľnosti patriacej cirkevnej obci,

- pri iných mimoriadnych majetkových a finančných manipuláciách, kde hodnota presahuje dvetisíc eur, pričom sa celá operácia nemôže rozdeliť na časti,

- pri predaji budov, ktoré sú majetkom farnosti,

- pri scudzení, prenájme a zámene farských pozemkov,

- pred každou mimoriadnou zbierkou vo farnosti. 

6. Farár je povinný mať súhlas hospodárskej rady pri stavbe nového kostola. 

7. Pri počítaní zvončekov, ofier a zbierok sú, podľa možnosti, prítomní aspoň dvaja zástupcovia hospodárskej rady. 

8. Raz ročne farár s niektorými členmi hospodárskej rady spraví obhliadku celého majetku, aby skontrolovali, v akom stave sa tento nachádza a spravia o tom krátky zápis. 

9. Na konci roka členovia hospodárskej rady pomáhajú farárovi spraviť ročné zúčtovanie hospodárenia vo farnosti, ktoré je potom oznámené všetkým veriacim. 

Piaty článok: VZŤAH MEDZI HOSPODÁRSKOU RADOU FARNOSTI A FARSKOU PASTORAČNOU RADOU 

1. Aktivita oboch rád musí byť zameraná na dobro farnosti a dobro veriacich a nie je možné, aby si navzájom prekážali. Všetci členovia oboch rád majú veľmi citlivo vnímať, že pastoračné aktivity si vyžadujú finančné krytie. 

2. Raz ročne farár zorganizuje spoločné stretnutie oboch rád, témou ktorého bude život vo farnosti – hospodárenie a pastorácia. 

Šiesty článok: ODVOLANIE SA NA VŠEOBECNÝ ZÁKON 

Všetko to, čo nie je výslovne definované v tomto štatúte, podlieha normám Kódexu kánonického práva.

Siedmy článok: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. K platnosti týchto Stanov sa vyžaduje, aby boli schválené spišským diecéznym biskupom a účinnosť nadobúdajú dňom schválenia. 

2. Dňom schválenia strácajú platnosť Stanovy hospodárskej rady pre Spišskú diecézu, ktoré platili doteraz. 

3. Ak už vo farnostiach boli ustanovené hospodárske rady podľa predošlých Stanov, môžu pokračovať vo svojej činnosti až do svojho zákonitého zániku uplynutím ich funkčného obdobia. Vznik novej hospodárskej rady nech sa potom riadi už týmito novými Stanovami.  


V Spišskom Podhradí 1.6.2015                                                                                                              schválil Mons. Štefan Sečka spišský biskup