Veľkonočné trojdnie 2024

26.03.2024

Štvrtok veľkého týždňa (28. 03. 2024). 

V dopoludňajších hodinách sa slávi v katedrálnom chráme "Missachrismatis" (omša svätenia olejov). Predsedá jej diecézny biskup, koncelebrujú prítomní kňazi. Počas tejto svätej omše biskup posvätí olej katechumenov, olej pomazania chorých a krizmu (používa sa na pomazanie pri krste, pri sviatosti birmovania, sviatosti pomazania chorých a sviatosti vysviacky). Nezabudnime: sviatosti sú veľkonočným darom Krista na spásu človeka.

Omša Pánovej večere. Vo večerným hodinách sa vo farských kostoloch slávi svätá omša na pamiatku Pánovej poslednej večere. Je to anticipované Ježišovo utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie nekrvavým spôsobom, resp. pod spôsobom chleba a vína. Najsilnejším gestom je fakt, že Ježiš umyl svojim učeníkom nohy. Po svätej omši sa odnesie Eucharistia mimo bohostánku a odhalia sa oltáre na znamenie toho, že Ježiš odišiel do Getsemanskej záhrady.

Piatok veľkého týždňa

Dnes omša nie je, ale sa konajú Obrady umučenia Pána. Obrady majú bohoslužbu slova (čítanie a počúvanie úryvkov Biblie), nasleduje obrad odhalenia Kríža a obrad svätého prijímania. Po obradoch je vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe.

Sobota veľkého týždňa

Ani dnes sa neslávi svätá omša. Ráno sa vyloží Sviatosť Oltárna v Božom hrobe. Vyloženie trvá až do veľkonočnej vigílie.

Veľkonočná vigília sa začína po západe slnka a ňou sa začína slávenie Veľkej noci. Má 5. častí: Obrad svetla. Liturgia slova. Liturgia krstu, Liturgia Eucharistie. Procesia na oslavu vzkrieseného Krista.


foto internet