Vitajte na stránkach farnosti Dlhá nad Oravou

Farská púť do Červeného Kláštora


15. nedeľa v cezročnom období - 14. 07. 2024

Texty bohoslužby slova: Am 7,12-15. Žalm 85. Ef 1,3-14. Mk 6,7-13.

Téma: NECHCE SA MI VERIŤ V BOHA. ČO S TÝM?

Nežijeme len preto, aby sme sa tu po svete "nejak potĺkali a túlali bez zmyslu". Náš pozemský život má svoj zmysel a naplnenie. Katolícka tradícia pozná "sedem hlavných hriechov" a v poradí posledným je "acedia", čo nevieme celkom dobre preložiť do moderných jazykov. Do slovenčiny sa to prekladá ako "lenivosť". Píše o tom Enzo Bianchi i Marek Vácha. 


Celé zamyslenie si môžete prečítať Nedeľné zamyslenia

NA POČIATKU POSLANIA JE LÁSKA 

Pohrebná homília.

Úvod

1.-Moje pohrebné príhovory majú stabilnú štruktúru: na prvom mieste chcem vysloviť najbližším príbuzným zosnulého úprimnú sústrasť. Najmä jeho pani manželke a synom. Nech vás Pán Boh poteší vo vašom žiali.... 

Celú homíliu si môžete prečítať Komentáre k udalostiam

  sv. omša naživo nedeľa o 10:00 hod.

Farár farnosti

Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda PhD. 

(14. október 1960, Veľká Lesná) je katolícky kňaz. V roku 1987 ukončil Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Následne pokračoval v štúdiu kánonického práva na Fakulte kánonického práva Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme, kde v roku 1992 úspešne získal licenciát. V roku 1997 ukončil doktorandské štúdium katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a habilitoval sa v roku 2001 v odbore Katolícka teológia. V roku 2004 bol menovaný prezidentom Slovenskej republiky za profesora katolíckej teológie.

Od roku 1996 až do konca roka 2017 pracoval ako súdny vikár Spišskej diecézy. 

Založil časopis Tribunál, ktorý sa venuje kánonickému právu, spoluzakladal časopis Nové Horizonty. V roku 2006 bol ocenený Osobitným čestným uznaním v slovenskej súťaži Vedec roka Slovenskej akadémie vied. V marci 2011 ho pápež Benedikt XVI dekrétom ustanovil za "kaplána jeho Svätosti" s právom užívať titul Monsignor (mons.)

V pastorácii pôsobí ako farár vo farnosti Dlhá nad Oravou od roku 2018. Zároveň je profesorom na PraF Uk a predsedom Slovenských kánonických právnikov


*zdroj Wikipedia


sv. Ladislav kráľ, patrón farnosti

Ladislav I. bol vyhlásený za svätého v roku 1192. Jeho kult bol rozšírený po celom Uhorsku, a je veľmi častý aj na území Slovenska. O jeho obľube v 13. a 14. storočí svedčí množstvo kostolov zasvätených sv. Ladislavovi, ako aj časté zobrazenia na gotických freskách . Rozšírené je zobrazenie svätoladislavskej legendy, ktoré "komiksovou formou" rozpráva príbeh boja svätého Ladislava s Kumánom.


*zdroj Wikipedia 

Duchovná myšlienka: 

"Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján učil svojich učeníkov "-Lk 11, 1