14. Nedeľa v cezročnom období - 07. 07. 2024

07.07.2024

Liturgické texty: Ez 2, Žalm 123. 2Kor 12,7-10. Mk 6,1-6.

Téma: NEDOSTATOK DUCHOVNÝCH POVOLANÍ. ČO S TÝM? "Nech vedia, že uprostred nich bol prorok" (prvé čítanie: výrok Pána u proroka Ezechiela). Západné a južné Slovensko, ale aj rehole mužské i ženské, už dnes zažívajú nedostatok duchovných povolaní. O 10-15 rokov sa to v plnej sile prejaví aj na severe a východe Slovenska, keď "odíde" súčasná silná generácia kňazov. Čo s tým? A prečo je to tak? Eliáš bol jediným pravým Pánovým prorokom, ktorý zviedol duchovný zápas na hore Karmel, kým Bálových pohanských prorokov bolo veľké množstvo (1Kr 18). Taktiež prorok Jeremiáš bol sám, ostatní "proroci" prorokovali pohanských bohov (Jer 2) a Ezechielovi Boh povedal, keď ho posielal k skazenému ľudstvu: "Nech vedie, že medzi nimi bol prorok" (Ez 2). Nuž, odpoveď sa ponúka sama: ak rastie počet skazených "prorokov" je to vážne Božie napomenutie. Ak chýbajú proroci, je to ešte vážnejšie Božie napomenutie. Čo na to poviete, pastieri Cirkvi? Čo na to poviete, veriaci Cirkvi?