Druhá pôstna nedeľa – 25. 2. 2024

24.02.2024

DRUHÁ DOHODA: ABRAHÁM

Bohoslužobné texty: Genezis 22,1-2.9.10-13.15-18. Žalm 116. Rim 8,31-34. Mk 9,2-10.

Uvedenie do bohoslužobných textov: Kniha Genezis príbehom Abraháma poukazuje na "nový začiatok": Boh vyvádza Abraháma zo svojho domova a pozýva do novej krajiny. Urobil s ním dohodu. Lenže bola to krajina obývaná, nie voľná. Bývajú tam Filištínci. Z Abraháma, v istom zmysle, majú svoj počiatok tri náboženstvá: židovstvo, kresťanstvo, islám. Jeruzalem je pozemské mesto, ale Sväté písmo hovorí aj o "nebeskom Jeruzaleme". Žalm je modlitbou, výzvou "kráčať pred Božou tvárou". Pavol v liste Rimanom sa otvorene pýta: "Ak je Boh za nás, kto je proti nám?" Markovo evanjelium opisuje Ježišovo premenenie na hore Tábor.

Posolstvo: Pokánie má vysoké ciele, ktoré sú nadčasové a je to nebo, naša nebeská vlasť.


Foto: Obetovanie Izáka z kostola sv Antona Pustovníka Spišská Belá