Menovanie nového diecézneho biskupa na Spiši.

07.10.2023

Málo katolíkov vie, že ustanovenie nového biskupa obsahuje niekoľko právnych úkonov. Prvý právnym úkonom je pápežská menovacia listina. Kódex kánonického práva z roku 1983 (platný doteraz) jasne stanovuje, že biskupov na celom svete menuje slobodne najvyšší veľkňaz, čiže pápež (kán. 377 § 3). Vydanie pápežskej menovacej listiny je prvým právnym úkonom, ktorý je nevyhnutne potrebný pre ustanovenie diecézneho biskupa. Preto apoštolský nuncius zverejňuje meno nového diecézneho biskupa, resp. poverí zverejnením mena nového biskupa inú cirkevnú autoritu. Apoštolský nuncius to robí z poverenia pápeža. Cirkevnoprávna účinnosť zverejnenia mena nového biskupa predpokladá, že Svätý otec podpísal menovaciu listinu a novovymenovanému biskupovi (lat. episcopus electus) dáva právo prijať biskupskú vysviacku a obsadiť úrad, do ktorého bol menovaný (lat. ius ad rem, čiže dáva vymenovanému biskupovi právo, aby bol vysvätený na biskupa a ujal sa toho úradu, do ktorého bol vymenovaný).

Druhým právnym úkonom je prijatie biskupskej vysviacky. Platný Kódex kánonického práva stanovuje, že novovymenovaný biskup je povinný prijať biskupskú vysviacku v časovej lehote troch mesiacov od vydania pápežskej menovacej listiny (zverejnenia mena kandidáta na úrad biskupa) (kán. 379). Predtým má zložiť vyznanie viery a prísahu vernosti pápežovi (kán. 380).

Tretím kánonicko-právnym úkonom je obsadenie/zaujatie úradu diecézneho biskupa, ktoré musí novovymenovaný biskup realizovať v časovej lehote štyroch mesiacov od vydania pápežskej menovacej listiny, ak bol do úradu biskupa vymenovaný kňaz alebo ak bol do úradu vymenovaný už vysvätený biskup, do dvoch mesiacov od vydania pápežskej menovacej listiny (kán. 382 § 2). Zaujatie úradu spočíva v tom, že sa prečíta pápežská menovacia listina pred Kolégiom konzultorov za prítomnosti kancelára biskupského úradu, ktorý o tom vyhotoví zápis, ktorý sa odošle do Vatikánu na Dikastérium pre biskupov.

Až týmto tretím kánonicko-právnym úkonom preberá diecézny biskup riadenie diecézy. Zároveň sa začína spomínať jeho meno v eucharistickej modlitbe v rámci jemu zverenej diecézy. Ak by neprebehli spomínané úkony, samotná pápežská menovacia listina nestačí. Až po vykonaní posledného kánonicko-právneho úkonu episcopus electus nadobúda "ius in rem", čiže právo vykonávať zverený úrad. Ak by novovyvolený biskup vykonal nejaký právny úkon pred uvedením do úradu, každý takýto úkon by bol cirkevnoprávne neplatným.

Pokiaľ ide o nového spišského biskupa Mons. Františka Trstenského vieme, že jeho meno bolo zverejnené 08.09.2023 a toto zverejnenie predpokladá vydanie pápežskej menovacej listiny, ktorou pápež František vymenoval Mons. Františka Trstenského do úradu spišského diecézneho biskupa (kán. 377 § 3). Dňa 04.10.2023 zložil nový episcopus electus pred pápežským delegátom predpísané vyznanie viery a sľub vernosti pápežovi (kán. 380). V sobotu 21.10.2023 o 10. hodine je plánovaná jeho biskupská vysviacka a obsadenie/prevzatie úradu diecézneho biskupa. Svätiteľom bude Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita, arcibiskup Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku a Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup. Od uvedeného dňa (21.10.2023) novovymenovaný spišský diecézny biskup prevezme riadenie Spišskej diecézy a začneme spomínať aj jeho meno v rámci Spišskej diecézy v omšovej eucharistickej modlitbe.

V Dlhej nad Oravou 06.10.2023 Mons. Ján Duda, farár v Dlhej nad Oravou a cirkevný právnik

foto: erb nového spišského biskupa Mons. Františka Trstenského