Otázka: Je možnosť uzavrieť katolícke manželstvo?

01.11.2023

Dobrý deň, rád by som sa opýtal Mons.Dudu nasledovnú otázku: Katolík - Slovák s anuláciou manželstva (slobodný) by sa chcel zosobášiť s rozvedenou ženou (štátom na UA), ktorá bola pokrstená v pravoslávnom chráme. Sobáš s manželom nemala v pravoslávnom chráme - so svojim (ex)manželom uzavrela sobáš pred štátom (UA) a v cirkevnom spoločenstve - Slovo života. Jej exmanžel nebol pokrstený v pravoslávnej Cirkvi. Je možnosť uzavrieť manželstvo v katolíckej Cirkvi v takomto prípade, príp. aké náležitosti musí spĺňať rozvedená veriaca žena z Ukrajiny? Pán Boh zaplať za odpoveď!

ODPOVEĎ:

Je potrebné analyzovať kánonickoprávnu situáciu jednej i druhej stránky, aby sme mohli nájsť správnu odpoveď na nastolenú otázku.

U muža, ktorý dosiahol nulitu manželstva, nepredpokladám žiadny dôvod, aby katolícke manželstvo nemohol uzavrieť. Pre vysvetlenie uvádzam, že nulitu manželstva skúma cirkevný súd a deklaruje skúmané manželstvo za neplatne uzavreté. Manželstvo môže byť neplatné uzavreté z troch kategórií príčin: (1) z príčiny existencie manželskej prekážky existujúcej aspoň u jednej sobášiacej sa stránky (manželských prekážok je 12); alebo (2) uzatvárané manželstvo nevzniklo platne preto, že aspoň jedna stránka dala "deformovaný" manželský súhlas (právne definovaných deformácií manželského súhlasu je 9) alebo (3) manželstvo nebolo uzavreté spôsobom predpísaným Katolíckou cirkvou (tzv. absencia kánonickej formy).

Z hľadiska Katolíckej cirkvi kánonickoprávna situácia ženy je zložitejšia. Konštatujem nasledovné skutočnosti: (1) bola pokrstená v pravoslávnom chráme; preto predpokladám, že je členkou Pravoslávnej cirkvi. Krst udeľovaný Pravoslávnou cirkvou Katolícka cirkev uznáva a považuje za platný. (2) Zdá sa, že nemala platný sobáš, lebo Pravoslávna cirkev Byzantského rítu (do rámca tohto rítu určite patrí Ukrajinská pravoslávna cirkev, ako aj Ruská pravoslávna cirkev, aj keby existovala na území Ukrajiny) k platnosti manželstva vyžaduje, okrem prejaveného manželského súhlasu, aj požehnanie manželstva kňazom (lat. ritus sacer). Katolícka cirkev po Druhom vatikánskom koncile toto rešpektuje a uznáva. Joseph Prader sa pri tomto tvrdení opiera o rozsudok Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry z 28.11.1970, ktorý schválil pápež Pavol VI. 28.12.1970. J. PRADER, Il matrimonio in Oriente e Occidente [Manželstvo na Východe a Západe], Roma: Pontificium Institutum Orientale, 1992, s. 198.) Ak by sme zastali "v čase tu a v tomto bode", pravdepodobne by jej prvé manželstvo "na úrade, pred štátom", bolo neplatné pred Katolíckou cirkvou a mohla by uzavrieť nové manželstvo.

Zdá sa, že ani týmto sa problém ženy nekončí, lebo – podľa predloženej otázky – uzavrela ďalšie manželstvo v Spoločenstve Slovo života, ak sa vôbec dá jej nový "vzťah" nazvať manželstvom, lebo neviem, nepoznám spôsob, slová, formu, atď. ako to robia a či to Katolícka cirkev vôbec môže považovať za nejakú "verejnú formu" manželského súhlasu). Spoločenstvo Slovo života je – podľa mojich skromných znalostí o nich - jednou z mnohých vetiev protestantských cirkevných, resp. náboženských spoločností. Spomínaná vetva má svojich členov aj na Slovensku, nepatrí však medzi cirkvi a náboženské spoločnosti registrované Slovenskou republikou (www.culture.gov.sk). Preto neviem dať odpoveď na nasledovné otázky: bola žena v čase uzavierania druhého manželstva členkou Pravoslávnej cirkvi? Ak áno, nemohla uzavrieť druhé manželstvo ako platné, lebo tam chýbalo požehnanie platne vysväteného kňaza (ritus sacer)! Ak však už nebola členkou Pravoslávnej cirkvi, ako to vieme, resp. ako sa stráca členstvo v Pravoslávnej cirkvi tak, že už nie je viazaná ich predpismi? S tým súvisí ďalšia otázka: ak bola členkou Spoločenstva Slovo života ako sa ňou stala? A potom: ako posudzuje právne úkony tohto Spoločenstva Katolícka cirkev?

Preto, pre kánonickoprávnu istotu, či môže alebo nemôže táto žena uzavrieť platné manželstvo, bolo by vhodné (až nevyhnutné), aby jej stav pred Katolíckou cirkvou overil kompetentný cirkevný súd Katolíckej cirkvi a vydal k tejto situácii úradne záväzné stanovisko. Ak by som ja ako farár dostal "na stôl" tento prípad, obrátil by som sa na svojho diecézneho biskupa, aby dal situáciu kánonickoprávneho statusu ženy úradne posúdiť a žiadal by som od neho úradné rozhodnutie s patričným zdôvodnením/vysvetlením. Pravdepodobným riešením, ktoré by diecézny biskup nariadil, by bolo podrobné preskúmanie prípadu ženy cirkevným súdom alebo administratívnym konaním a následne svojim úradným rozhodnutím. Nepredpokladám, že by preskúmanie prípadu malo trvať dlho, iba ho musia realizovať skutoční odborníci v oblasti kánonického práva.

31.10.2023 Mons. Ján Duda

Otázka prišla do Poradne rádia Lumen. Na webstránke farnosti Dlhá nad Oravou otázku i odpoveď zverejňujeme so súhlasom Redakcie rádia Lumen.

Foto ilustračné : zdroj internet