Piata pôstna nedeľa – 17. 03. 2024

16.03.2024

Liturgické texty: Jer 31,31-34; Žalm 51. Hebr 5,7-9; Evanjelium –Jn 12,20-33.

Uvedenie do liturgických textov: Prorok Jeremiáš oznamuje uzavretie novej zmluvy medzi Bohom a človekom. Žalm je nádhernou prosbou človeka, ktorý Boha prosí o čisté srdce. List Hebrejom predstavuje Ježiša Krista ako kňaza, ktorý sa modlí k Bohu, aby ľudstvo zachránil. Evanjelium: Ježiš už otvorene hovorí o svojom utrpení, čo však chápe ako "svoje oslávenie".

Duchovné posolstvo: "Nová zmluva" medzi Bohom a ľuďmi uzavretá skrze Krista má dve stránky jednej mince: čo je pre svet ponížením, je u Boha povýšením, oslávením. Čo je pre ľudí "prehrou", pred Bohom je víťazstvom. Boh v Kristovi obracia človeka na "svoj obraz" a tým sa človek stáva "novým stvorením".


foto internet