31. nedeľa v roku – 05. 11. 2023

02.11.2023

Texty bohoslužby slova: Mal 1,14-2,2.8-10. Žalm 131. 1. Sol 2,7-9.13. Mt 23,1-12.

Uvedenie do biblických textov: Prorok Malachiáš vyslovuje "oraculum" (=Boží výrok) proti kňazom: zišli ste z cesty, zviedli ste mnohých, porušili ste zmluvu; preto ja vami opovrhnem, ponížim vás pred všetkým ľudom! Žalm a druhé čítanie prešli na iný tón: V žalme sa spieva o pokoji, o ľudskom srdci, ktoré sa nepovyšuje, nie je povýšené, je pokojné ako dieťa v matkinom náručí. V rovnakom tóne píše apoštol Pavol Solúnčanom: pripomína, že sa cítili v Solúne ako "maličkí", namáhavo pracovali, aby neboli na obtiaž a niesli ťarchu ohlasovania evanjelia. Evanjelium sa vracia k tvrdému tónu: odsudzuje povýšenosť farizejov a zákonníkov, ukladajú ľudu ťažké bremená, žijú v pretvárke, sú pyšní. Takýmito nemáme byť.

Duchovné posolstvo: byť prirodzene jednoduchým, úprimným, pokorným a bez pretvárky.