Kňazské rekolekcie na Orave

31.10.2023

V pondelok 06.11.2023 sú plánované kňazské rekolekcie Oravských dekanátov. Sú to štyri dekanáty: Dolný Kubín, Trstená, Námestovo a Zakamenné. Rekolekcie, čiže duchovné a pracovné stretnutie kňazov s biskupom sa uskutoční vo farnosti Vitanová (Dekanát Trstená). Zvláštnosťou tejto rekolekcie je, že to bude prvé duchovné a pracovné stretnutie oravských kňazov s novým spišským diecéznym biskupom Mons. Františkom Trstenským.
Pri tejto príležitosti si dovolím pripomenúť slová, ktoré nový biskup adresoval nám kňazom vo svojom prvom príhovore 21.10.2023 v katedrále v Spišskej Kapituli:
"Prihováram sa vám, milí bratia kňazi. Ďakujem tým, ktorí ste roky statočne pracovali a pracujete v Pánovej vinici. Potrebujem vašu skúsenosť a pastoračnú múdrosť. Naša diecéza je požehnaná bohatou generáciou mladých kňazov (…) Potrebujem vaše nadšenie a kreativitu. Milí moji spolubratia, ukážme našim farníkom, že ich potrebujeme. Naše farnosti nech sú prvým miestom načúvania a rastu kresťanského života, miestom dialógu a štedrej lásky, miestom adorácie a slávenia Eucharistie. Neukazujme tomuto svetu zamračenú tvár, ale vás prosím o entuziazmus a úsmev pri hlásaní evanjelia".
Z jeho slov by som rád poukázal na tri veci: (1) od staršej generácie kňazov (sic: statočne pracujúcich) potrebuje "skúsenosť a pastoračnú múdrosť"; (2) od mladšej generácie kňazov potrebuje "nadšenie a kreativitu"; (3) od jedných i druhých očakáva/chce/želá si: "aby sme ukázali našim farníkom, že ich potrebujeme" a aby "sme neukazovali svetu zamračenú tvár, ale s entuziazmom a úsmevom hlásali evanjelium".
Teraz si možno niekto povie, že toto žiadá každý biskup od svojich kňazov. Iste. Už to takto jasne pomenovať, treba hodnotiť pozitívne. Ale až budúce kroky ukážu, čo je spôsobilý pre toto aj reálne a prakticky urobiť. A tieto reálne kroky, ak budú, by mali pocítiť kňazi v pastorácii, ako aj veriaci. Ako určitý benefit pre rasť svojej osobnej katolíckej viery. A druhá poznámka. Zdá sa, že vsádza na mladých kňazov. Je to prirodzené a aj správne. Sám je ešte mladým a mladí kňazi sú/budú budúcnosťou, či už dobrou alebo menej dobrou, našej diecézy. Preto vsadiť práve na mladý klérus diecézy treba považovať za správny krok.

 
31.10.2023. Mons. Ján Duda, farár 


Foto: Facebook/Farnosť Spišské Vlachy