NA POČIATKU POSLANIA JE LÁSKA

09.07.2024

Zosnulý Ján Matis sa narodil v roku 1956. Okrem svojho civilného zamestnania sa angažoval v kostolnom spevokole, čo môžeme nazvať pokojne ako jeho "sakrálne poslanie". Spieval žalmy, sakrálne spevy, pašie a podobne. Zomrel v sobotu 6.7.2024. V utorok 9.7.2024 sa konala pohrebná svätá omša a pohrebné obrady, ktoré vysluhoval Mons. Ján Duda, farár v Dlhej nad Oravou.

Úvod

1.-Moje pohrebné príhovory majú stabilnú štruktúru: na prvom mieste chcem vysloviť najbližším príbuzným zosnulého úprimnú sústrasť. Najmä jeho pani manželke a synom. Nech vás Pán Boh poteší vo vašom žiali. Na druhom mieste zdôrazňujem, že pozemský život pána Jána Matisa sa naplnil. Jeho pozemské osobné dejiny sa skončili, zavŕšili. Preto sa s ním lúčime. A každá rozlúčka bolí a prináša smútok. Ale na druhej strane, to nie je koniec existencie človeka. Preto zdôrazňujem, že to nie je iba rozlúčka, ale aj vyprevádzanie. Vyprevádzame ho na novú púť "životom po smrti". No a na treťom mieste chcem povedať nejakú myšlienku na duchovné povzbudenie a zamyslenie.

Na počiatku poslania je láska

2.-Náš zosnulý mal svoje civilné zamestnanie. Ja som ho vnímal skôr cez jeho poslanie, ktoré mal v rámci našej katolíckej farskej komunity tu v Dlhej nad Oravou, kde fungoval ako spevák piesni, žalmov, pašií. Preto využijem túto rozlúčku a vyprevádzanie na to, aby som sa mu poďakoval za službu pre naše farské spoločenstvo. Zároveň to platí pre každého, kto vykonáva akúkoľvek službu pre farnosť.

Inšpiroval som sa situáciou požehnania veľkej auly Pápežskej Urbanovej univerzity v Ríme, ktorá sa konala 21.10.2014. Pri tomto požehnaní aula dostala meno pápeža Benedikta XVI., ktorý v tom čase už žil na emeriture v kláštore Mater Ecclesiae [Matke Cirkvi] vo Vatikáne. Pápežskú Urbanovú univerzitu v Ríme vedie prefekt Dikastéria (predtým Kongregácie) pre evanjelizáciu (v roku 2014 ju viedol taliansky kardinál Filoni, ešte predtým aj slovenský kardinál Jozef Tomko) a pripravuje študentov pre poslanie v misiách. List pápeža Benedikta XVI. v požehnanej novej aule v uvedený deň čítali. Z neho ma zaujali slová: "Na počiatku poslania je láska" (Čo je kresťanstvo, Trnava: SSV 2024, s. 19). Niečo viem a niečo tuším, ako sa pán Matis musel často ponárať do nácviku spevu žalmov, piesni, pašií. Patrí mu za to moje ďakujem, ktoré hovorím v mene farnosti i v mene svojom. Skrátka, je to poslanie. Každá služba pre farnosť, spevy, hra na organe, nácviky, upratovanie kostola či fary, to všetko je poslanie. Rovnako ako misie, evanjelizácia. Preto sa mi páči vyjadrenie Benedikta XVI., že na počiatku poslania je láska. Neviem si predstaviť službu a poslanie bez lásky. To by nešlo, to by nebolo možné.

Svätosť je sféra/priestor Božej svätosti

Ten istý Benedikt XVI. napísal meditáciu pri príležitosti stého výročia narodenia sv. Jána Pavla II. (2020). Tam sa vyjadril, že "slovo svätý označuje božskú sféru" (tamtiež, s. 166). Ak človek prijíma bohoslužobné poslanie, vstupuje často do Božej sféry, do sféry svätosti. Každý, kto robí akúkoľvek službu pre farnosť, pre dobro Božieho ľudu farnosti, vstupuje do sféry Božej svätosti a sám sa posväcuje. Prosím, aby sme si všetci, ktorí vykonávame službu pre farské spoločenstvo, vstupujeme do sféry božej svätosti a sami sa posväcujeme. Takto to robieval aj na brat Ján a preto máme nádej, že ho Pán prijme do svojej slávy, lebo nebo je sférou Božej svätosti.

Záver

3.-Odporúčame nášho zosnulého brata Jána nebeskému Otcovi tak, ako sa modlíme počas pohrebnej svätej omše a počas pohrebných obradov. Ďakujeme mu za jeho pozemské i sakrálne poslanie pre farské spoločenstvo a vyprevádzame ho do sféry Božej svätosti, že to bude aj jeho svätosť. Amen.