Náboženská neutralita štátu je fikciou?!

29.10.2023

Komentár k článku publikovaného docentom Mariánom Kunom, PhD. v časopise Verbum, ročník 34, číslo 3/2023, str. 5-14.

V posledných desaťročiach je zrejme, že teória náboženskej neutrality štátu je neudržateľná. Vidieť to azda najviac v tom, že štát, na jednej strane, deklaruje svoju nenaviazanosť na nijaké náboženstvo, ale na druhej strane nedokáže udržať primeraný odstup od ideológií, ktoré sa očividne usilujú vstúpiť do sekularizmom uvoľneného priestoru. Preto docent Kuna oceňuje výzvy náboženských integralistov (zo slovenských autorov tu menuje iba Juraja Šusta - nedávno bol prednášať v Dlhej nad Oravou), ktorí tvrdia, že sekulárny (nenáboženský) štát v podstate je klamstvom a podvodom, lebo nie je reálne možným. Kuna pripúšťa možnosť demokratickej spoločnosti a náboženskej slobody aj bez náboženskej neutrality štátu, avšak zo strany katolicizmu a vôbec kresťanstva nevidí pripravenosť vstúpiť zásadnejším spôsobom do angažovanej politiky. Zdá sa mi, že Kunovi je blízka myšlienka Juraja Šústa a jemu podobných, aj keď ich kriticky hodnotí argumentami "za" i "proti".

V príspevku Mariána Kunu mi chýbajú (neviem, či je to vhodné až takto to povedať a či nejde skôr o doplnenie jeho pohľadu) argumenty typický teologické a kánonickoprávne nastolené napr. Druhým vatikánskym koncilom (1962-65). Aj keď sa odvoláva na deklaráciu o náboženskej slobode "Dignitatis humanae", myslím si, že zásadnejší argument možno najsť v konštitúcii o cirkvi "Gaudium et spes" v bode 76 o spolupráci štátu a cirkvi pre dobro človeka a spoločnosti. Mám za to, že tendencie zásadnejšieho vstupu autentických katolíkov do politiky rastie úmerne s agresívnou tendenciou progresívnych liberálov presadzovania etických tém prostredníctvom štátnych inštitúcií.

Súhlasím však s tým, že v rámci kresťanstva vrátane vyšších katolických elít a štruktúr nateraz nevidím, až na niektorých jednotlivcov, jednotnejší a zásadnejší prúd idúci týmto smerom. Alebo sa mýlim? 

Na fotke prevzatej z internetu je Doc. Mgr. et Mgr. Marián Kuna PhD. z Katolíckej univerzity.