Nedeľa - 26. 5. 2024

25.05.2024

Jean-Hervé Nicolas, OP - 26. 5. 2024

Liturgické texty: Dt 4,32-34. 39-40; Žalm 33; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20.

Duchovné zamyslenie o Najsvätejšej Trojici: Cirkevné učenie o Trojici nie je výsledkom ľudskej špekulácie o kresťanskom Bohu. Je však spracovaním biblickej viery. Ježiš Kristus o sebe vyhlásil, že je Božím Synom a Boha nazýva svojim Otcom. Ak je niekto "otcom" predpokladá sa, že má "syna" a platí to aj naopak. Otec bez syna nedáva zmysel. Potom tu vstupuje ďalší aspekt, ktorým je prežívanie Božej prítomnosti, Ducha Svätého, v nás. Tak vznikajú otázky, s ktorými sa museli kresťania vysporiadať: v akom vzťahu je Otec k Synovi? Sú si rovní, nie sú si rovní? V akom vzťahu je Duch Svätý k Otcovi a Synovi? Prvé kresťanské storočia – bola o týchto otázkach veľká polemika až sa z tejto polemiky vykryštalizovala kresťanská náuka o Trojici chápanej imanentne (Boh sám v sebe) ako aj ekonomicky (Boh vo vzťahu k ľuďom v dejinách spásy). Jean-Hervé Nicolas OP, Breve trattato di teologia [Krátky teologický traktát], Bologna: Edizioni dehonianae 1992, s. 87-104. [Jean-Hervé Nicolas OP ((1910-2001), dominikánsky kňaz, teológ, Francúzsko].


Foto internet