Nedeľa 9. 5. 2024

10.05.2024

Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. – 9. 5. 2024

Liturgické texty: Sk 1,1-11; Žalm 47; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20.

Duchovné zamyslenie o nanebovstúpení: Kam Ježiš odišiel, keď vystúpil do neba"? Joseph Ratzinger rozoznáva tri metafyzické dimenzie človeka. To "dolu", hlbinu, ktorú nazývame peklom, si môže človek udeliť sám a spočíva v tom, že človek nechce nič prijímať a chce byť úplne sebestačný. Na druhej strane to "hore", ktoré nazývame nebom, je niečo, čo si sami nedokážeme vytvoriť, ale môžeme dostať iba ako dar, nezaslúžená milosť pridaná ako dar k našej ľudskej prirodzenosti. Tak Kristovo "zostúpenie do pekiel" a "nanebovstúpenie" ukazuje na jeden, ale i druhý koniec ľudskej existencie, ktorá sa rozpína ako "dolu" i ako "hore" (Ratzinger, Joseph, Úvod do křesťanství, Kostelní Vydří: Karmelitanske nakladatelství, 2007, s. 222). [Joseph Ratzinger (1927-2022), teológ, biskup, pápež, Nemecko]