Nedeľné zamyslenia na mesiac Október

01.10.2023

Ako plniť Božiu vôľu? (1. októbra 2023)

Texty bohoslužby slova: Ezechiel 18,25-28; Žalm 25; List Filipanom 2,1-11; Matúš 21,28-32.

Vstup do témy: V prvom čítaní prorok Ezechiel zdôrazňuje osobnú zodpovednosť človeka pred Bohom za svoje skutky: slobodne konáme dobré skutky, slobodne konáme zlé skutky. Za tie prvé i za tie druhé nesieme pred Bohom zodpovednosť. V tom je veľkosť človeka, ale aj hrozba jeho nešťastia. Žalm je modlitbou o Božiu pomoc i o zľutovanie. V druhom čítaní apoštol Pavol nás vyzýva, aby sme zmýšľali a konali ako Kristus. V evanjeliu Pán Ježiš nás pozýva plniť Božiu vôľu.

Námet na duchovné zamyslenie: "Charakteristikou neba je, že sa tam deje nevyhnutne Božia vôľa. Kde je Božia vôľa, tam je nebo. Zem sa stáva nebom, ak a nakoľko sa tu uskutočňuje Božia vôľa a peklom, ak sa od Božej vôle vzďaľuje" (Ratzinger, Ježiš Nazaretský, s. 224). Ale kde hľadať Božiu vôľu? Vo prirodzenosti, v zdravom fungovaní prírody, vo svojom svedomí, v Svätom písme, v dobrých skutkoch...


Prečo Boh necháva zaniknúť svoje dielo? (8. októbra 2023)

Texty bohoslužby slova: Izaiáš 5,1-7; Žalm 80; Filipanom 4,6-9; Matúš 21,33-35.

Vstup do témy: prvé čítanie a evanjelium je o "Pánovej vinici": Boží ľud je milovanou "Pánovou vinicou", ktorú Boh zahrnul svojou starostlivosťou, ale odpoveďou "nájomníkov vinice" je nevernosť, povýšenectvo, násilie, zabíjanie, krádež, lebo "nájomníci" si namýšľajú, že oni sú "pánmi vinice". A Pán dovolí nivočiť svoju vinicu, aby ju "očistil" od zlých nájomníkov. Apoštol Pavol nabáda k inému správaniu: vyzýva k pravdivosti, spravodlivosti a čnostiam.

Námet na duchovné zamyslenie: naozaj, nie sme pánmi ani tejto zeme, ani tohto sveta, ba nie sme pánmi ani nad svojim životom a všetci raz zomrieme. Prečo sa správame tak, ako by nám všetko patrilo a boli pánmi všetkého? Priznajme si, že sme iba nájomníkmi, nie majiteľmi "Pánovej vinice".


Prečo nemôžeme do neba "bez svadobného odevu"? (15. októbra 2023)

Texty bohoslužby slova: Izaiáš 25,6-10; Žalm 23); Filipanom 4,12-14. 19-20.

Vstup do témy: Prorok Izaiáš popisuje nebo ako našu účasť na svadobnej hostine: tam už nebude sĺz bolesti, ani smrť tam nebude a Boh odstráni každú hanbu svojho ľudu z tejto zeme. Žalm je nádhernou oslavou Boha: za pobyt v jeho dome, za život už bez strachu a bez obáv, lebo on je náš pastier. Pavol dáva inú perspektívu účasti na "nebi": Pre Krista sa Pavol naučil znášať všetko, ale dobre mu padla pomoc, ktorú mu prejavili kresťania v jeho súžení. V evanjeliu sa situácia vyvíja dramaticky: Pán všetkých pozýva na kráľovskú svadbu, ale mnohí si na ňu nenájdu čas. Keď sa sála naplní, Pán tam nájde ľudí "bez svadobného odevu": títo musia svadbu opustiť. Bez "rúcha" Božej milosti do neba nemožno.

Námet na duchovné zamyslenie: spolupracujme s Božou milosťou, aby sme boli hodní "svadobného odevu" a mohli pokojne prijať Božie pozvanie do neba.


Je to Ježišova politická teória? (22. októbra 2023)

Texty bohoslužby slova: Izaiáš 45,1. 4-6; Žalm 96; 1 Solúnčanom 1,1-5; evanjelium: Matúš 22,15-21.

Vstup do témy: Kýros nepatril k vyvolenému národu a predsa si ním Pán poslúžil. Dráma Izraela spočívala v tom, že hoci im Pán pomáhal, oni to nedokázali rozpoznať. Je to naozaj dráma, ak človek nepozná Boha, že ho navštívil a mu pomohol. Žalm je opäť prekrásnou modlitbou a spevom, že náš Pán je aj Bohom pohanov. V evanjeliu zaznie Ježišov famózny výrok, ktorým rozlíši "to cisárovi" od "toho Božieho". Lebo je to spravodlivé: každému treba dať, čo mu patrí. Nie je to však Ježišova politická teória, ale praktický kresťanský život.

Námet na duchovné zamyslenie: vieme dať Bohu, čo jeho je? Alebo dávame "iba cisárovi" a sebe? Lebo svoje požiadavky od nás chce "svet" i "nebo".


Radikálnosť viery (29. októbra 2023

Texty bohoslužby slova: Exodus 22,20-26; Žalm 18; 1.Solúnčanom 1,5-10; Evanjelium Matúš 22,34-40.

Vstup do témy: V Knihe Exodus pripomína Boh Izraelitom, že ak bude násilnícky alebo bude ubližovať núdznym, bude mať za "súpera" samého Boha, ktorý sa núdznych zastane. Žalm je spevom chudobných, ktorí zvelebujú Boha, ktorý je ich Záchrancom. List Solúnčanom posúva tému do rámca spásy: ľudia sa odvrátili od pohanstva a modiel a slúžia Bohu. Evanjelium ide v rovnakej línií: treba milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého.

Námet na duchovné zamyslenie: syntézou Božieho posolstva je "milovať Boha nadovšetko" a "blížneho ako seba samého". V tejto jedinej vete sa nachádza celé posolstvo Ježiša Krista, ktoré sa máme usilovať žiť.

Vložte svoj text

Pripravil: Mons. Ján Duda, farár