TOP UDALOSŤ: MONS. FRANTIŠEK TRSTENSKÝ JE NOVÝM „ŠÉFOM“ KATOLÍKOV ORAVY, LIPTOVA A SPIŠA

19.10.2023

Určite je to "top udalosť". Mons. František Trstenský sa stal v poradí tretím spišským biskupom po roku 1989. Prvým bol Mons. František Tondra (1989-2011), druhým Mons. Štefan Sečka (2011-2020) a tretím sa stal on (2023- ). Prví dvaja boli zo Spiša, teraz je z Oravy. Ale poďme po poriadku.

28. októbra 2020 zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka (1953-2020). Po jeho smrti nastala právna situácia, ktorú Kódex kánonického práva nazýva "sede vacante" (uprázdnený/voľný úrad diecézneho biskupa). Zároveň platné pápežské cirkevné právo stanovuje možnosti riešenia, kto nastupuje do čela diecézy ako provizórna autorita s dočasným poverením riadenia diecézy. Ako prvá možnosť je voľba dočasného správcu diecézy (diecézneho administrátora) Kolégiom konzultorov, ktoré musí zasadnúť do ôsmich dní od uprázdnenia úradu diecézneho biskupa. Po prekročení tejto časovej lehoty, právo menovať diecézneho administrátora prechádza na arcibiskupa metropolitu. Vždy však môže zasiahnuť sám pápež a menovať správcu diecézy, ktorý sa a takomto prípade bude nazývať "apoštolským administrátorom" (nie diecéznym administrátorom). V Spišskej diecéze nastala situácia, že v určenej časovej lehote zasadlo Kolégium konzultorov a za diecézneho administrátora bol zvolený Mons. Ján Kuboš, pomocný biskup. On viedol Spišskú diecézu s obmedzenými právomocami až do 21.10.2023, kedy zaujme úrad diecézneho biskupa Mons. František Trstenský, ktorý bol menovaný na post spišského diecézneho biskupa pápežom Františkom 8.9.2023. Na nového pastiera Spišskej diecézy sme čakali takmer tri roky. Nevieme, prečo to trvalo tak dlho. Všetky úvahy by boli len špekuláciou.

Krátky životopis nového biskupa

Mons. František Trstenský má 50 rokov (narodil sa 13.03.1973) v Trstenej a vyrastal v Tvrdošíne na sídlisku Medvedzie. Gymnázium absolvoval v Trstenej a základné teologické štúdium v rokoch 1991-1997 na Teologickom inštitúte Univerzity Komenského V Spišskej Kapitule. Na kňaza ho vysvätil Mons. Andrej Imrich, vtedajší spišský pomocný biskup 21.06.1997. Tri mesiace bol kaplánom v Spišských Vlachoch a tri roky (1997-2000) v Dolnom Kubíne pri dekanovi Mons. Alfonzovi Letanovskom. V rokoch 2000-2004 študoval biblické vedy v Jeruzaleme. Po návrate začal vyučovať Nový zákon na Teologickom inštitúte Katolíckej univerzity v Spišskej Kapitule, kde vyučuje doteraz. Výskumný doktorát (PhD.) získal v roku 2006 na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove v Poľsku a o dva roky neskôr sa habilitoval na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach a získal titul "docent" v odbore katolícka teológia ("Doc" pred menom). V roku 2015 ho vtedajší prezident Slovenskej republiky vymenoval za univerzitného profesora v odbore "katolícka teológia" ("prof., pred menom). V rokoch 2011-2014 bol prorektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku pre zahraničné vzťahy. Ako možno vidieť, je teologický zdatným a ovláda aktívne anglický jazyk a taliansky jazyk a pasívne aj iné jazyky. Z oblasti farskej pastorácie nemá veľké skúsenosti. Bol iba tri roky kaplánom v Dolnom Kubíne (1997-2000) a tri roky farárom a dekanom v Kežmarku (2020-2023). Rečnícky však zdatným je. Hodne vystupoval v televízií, rozhlase a veľa publikoval. Má dar hovoriť jasne a zrozumiteľne. Považujem za jeho výhodu aj mladý vek, entuziazmus a odbornú teologickú a jazykovú zdatnosť. Mám nádej, že bude dobrým diecéznym biskupom, ale to ukáže až čas a jeho pôsobenie v tomto úrade.

Úlohy, povinnosti a práva diecézneho biskupa

Diecézny biskup je najvyšším zákonodarcom, správcom i sudcom diecézy vždy pod vedením a súčinnosti s rímskym pápežom. Vydávanie zákonov platných v diecéze musí vykonávať osobne, správu diecézy vykonáva osobne alebo prostredníctvom ním zvolených úradníkov (generálny vikár, biskupskí vikári, ekonóm, kancelária Biskupstva) alebo inštitúcií (kňazská rada, kolégium konzultorov, hospodárska rada diecézy, diecézny katechetický úrad, školský úrad a iné). Aj dekani sú predĺženou rukou diecézneho biskupa a je správne, ak si diecézny biskup vyberie súcich dekanov, ktorí stoja na primeranej odbornej a morálnej výške svojho úradu a plnia si riadne úlohy, ktoré majú z platného kánonického práva i z nariadení diecézneho biskupa. Diecézny biskup nesie zodpovednosť aj za transparentnosť a dodržiavanie zákonnosti v ekonomickej a finančnej oblasti diecézy ako právnickej osoby. Farnosť je samostatnou právnickou osobou v rámci diecézy i Slovenskej republiky a v ekonomických veciach farnosť zastupuje farár so svojou hospodárskou radou farnosti. V súdnych záležitostiach diecézneho biskupa zastupuje súdny vikár a diecézny súd. Okrem uvedených záležitosti chcem poznamenať, že diecézny biskup určuje základné línie pastoračných úlohy celého diecézneho kléru (prístup kňazov k veriacim, ochota v pastoračnej službe, riešenie problematických kňazov a podobne), ako aj duchovného života a morálnej výšky kňazov diecézy. Preto veľmi veľa závisí, akých spolupracovníkov si pre tieto úlohy zvolí on sám. Bez dobrých spolupracovníkov veľa nezmôže. Prestali časy, že stačilo, aby sa biskup ukázal vo farnosti "ako dekoratívna/ozdobná figúrka" a stačilo to na jeho dobrú povesť.

Erb a motto nového biskupa

Erb predstavuje osobný príbeh nového diecézneho biskupa. Na procesiovom kríži sa nachádza kristologický symbol (samotný kríž), na ktorom sa nachádza päť červených rubínov, ktoré predstavujú stigmy sv. Františka Assiského, ktorý je patrónom nového biskupa. Modrá farba erbu symbolizuje nebeskú blaženosť ako cieľa našej pozemskej púte. Sieťovaná bordúra (tvorí rámec štítu) je narážkou Kristových slov adresovaných sv. Petrovi: "Zatiahni na hlbinu" (Lk 5,4). Hviezda poukazuje na P. Máriu, ktorá poukazuje zasa na Krista. Tvar hviezdy je prevzatý z erbu pápeža Františka, ktorý nového biskupa menoval práve na sviatok Narodenia P. Márie (8.9.2023). Červená ruža je kristologický symbol: Kristu priťahuje k sebe každého človeka. Ruža je aj symbolom sv. Rity z Cassie (Taliansko), ktorú si nový biskup zvlášť uctieva. Stred erbu tvorí Kniha Svätého písma a meč predstavuje razantnosť a pripravenosť na konanie dobra. V spodnej časti štítu sa nachádzajú "tatranské štíty", ktoré tvoria súčasť Spišskej diecézy. Na nápisovej páske pod štítom sa nachádza heslo/motto nového biskupa: "Abba Pater" (Mk 14,36) a je vyjadrením synovského vzťahu nového biskupa k Bohu.

Biskupská vysviacka

Biskupská vysviacka nového diecézneho spišského biskupa Mons. Františka Trstenského sa uskutoční v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule v sobotu 21.10.2023 o 10. hodine. Hlavným svätiteľom je košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober, predseda KBS a spolusvätiteľmi Mons. Nicola Girasoli, arcibiskup a apoštolský nuncius na Slovensku a Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup.

Zaujatie úradu

Nový diecézny biskup Mons. František Trstenský sa ujme riadenia Spišskej diecézy uvedením do úradu. Uvedenie do úradu je právnym úkonom, ktorý spočíva v tom, že nový biskup sa preukáže pápežskou menovacou listinou Kolégiu konzultorov, pred ktorými sa menovacia pápežská listina prečíta latinsky, ale aj v slovenskom preklade (CIC, kán. 382 § 3). O tomto právnom úkone sa musí vykonať zápis, ktorý sa posiela do Vatikánu na Dikastérium pre biskupov. Od dátumu prevzatia úradu Vatikán považuje diecézny biskupský stolec za obsadený, čo sa každý rok publikuje aj v Pápežskej ročenke Annuario pontificio. Mons. František Trstenský sa ujme riadenia Spišskej diecézy v sobotu 21.10.2023 hneď po svojej biskupskej vysviacke. Od tohto dňa sa bude jeho meno spomínať v Spišskej diecéze pri sv. omši v rámci eucharistickej modlitby "s našim biskupom Františkom" a v kanceláriách farského úradu, ako aj v sakristii, bude umiestnená jeho fotografia.

Záver

Novému pastierovi Spišskej diecézy Mons. Františkovi Trstenskému prajeme veľa zdravia, duchovného odhodlania, sily, entuziazmu a najmä Božej pomoci. Treba mu vyjadriť vďačnosť, že túto úlohu prijal, že ju neodmietol. Niekoľko týždňov alebo mesiacov bude predmetom záujmu, pozornosti, ale to veľmi rýchlo prejde. A nastúpi "bremeno tohto úradu", ktoré niesť určite nebude ľahké. A ako som už povedal, zopakujem to aj teraz na záver: "Veríme, že nebude iba ozdobnou figúrkou rôznych slávnostných cirkevných či sekulárnych podujatí, ale skutočným pastierom diecézneho kléru a veriacich diecézy". Byť ozdobnou figúrkou je ľahké, ľúbivé a vždy ho na také podujatia budú lákať mnohí. Ale pri tej druhej úlohe a jej vykonávaní už nebude tak žiadúcou osobnosťou a aj on sám bude na vykonávanie svojej autority potrebovať vysokú mieru rozumnosti a osobnej odvahy. Nech mu Pán Boh pomáha aj vďaka našim modlitbám a modlitbám veriacich celej diecézy.

Dlhá nad Oravou 19.10.2023 Mons. Ján Duda, farár

Text je zverejnený v poslednom čísle časopisu Dlhánske zvesti, ktorý vydáva Obec Dlhá nad Oravou

Foto prevzaté z internetu