USTANOVENIE KOMISIE PRE VYPRACOVANIE KATALÓGU NOVÝCH SVEDKOV VIERY

25.11.2023

Komentár k listu pápeža Františka a nová farská iniciatíva

Pápež František zverejnil list zo dňa 3.7.2023, ktorým pri Dikastériu pre kauzy svätých ustanovil "Osobitnú komisiu", ktorej zveril úlohu vypracovať katalóg nových svedkov viery v súvislosti s prípravou na jubilejný rok 2025. Tento projekt sa nazýva "Pútnici nádeje". Zámer vyhlásiť jubilejný rok oznámil pápež František listom arcibiskupovi, predsedovi vtedajšej Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu (dnes Dikastérium pre evanjelizáciu), Mons. Rinovi Fisichellovi dňa 11.2.2022.

Iniciatívu pápeža Františka považujem za významnú. V mnohých farnostiach alebo cirkevných spoločenstvách, rehoľných komunitách existujú ľudia, resp. boli a už nás predišli do večnosti, ktorí bolo skutočnými svedkami Krista a jeho Evanjelia alebo trpeli za vieru v Krista a vernosť Cirkvi. Považujem za dôležité, aby vznikla takáto iniciatíva na úrovni farnosti i diecézy, aby vznikol takýto katalóg či zoznam takýchto verných služobníkov a svedkov viery. Katalóg nie je zoznamom kandidátov na blahorečenie alebo svätorečenie, ale je zoznamom svedkov viery v Krista a jeho Evanjelia. A takýchto svedkov – predpokladám – nie je vôbec málo.

Z tohto dôvodu som sa rozhodol ustanoviť v mojej farnosti Dlhá nad Oravou "Osobitnú komisiu", ktorá bude na takomto katalógu pracovať, ako som to oznámil v liste, ktorý som dal rozposlať do každej domácnosti na 1. adventnú nedeľu 2023 pri príležitosti vyhlásenia Roku vdp. Jozefa Zastku, ktorý bol prvým farárom farnosti Dlhá nad Oravou (1932-1959). Od neho by sme mohli začať, lebo bol skutočne svedkom viery v Krista a jeho Evanjelia v neľahkej dobe druhej svetovej vojny a následne totalitného režimu. Ale v Dlhej nad Oravou je hodne jemu podobných ľudí. A týmto ľuďom treba venovať náležitú pozornosť, aby ich svedectvo viery nezaniklo, ale bolo obohatením našej farskej cirkevnej komunity, ale aj širšieho spoločenstva našej diecézy, našej Cirkvi.

V Dlhej n/O 25.11.2023 Mons. Ján Duda, farár


foto internet